มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เริ่มโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 โดยได้สังกัดอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำการสอน 5 ภาควิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2517 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ จึงถือเป็น วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน


          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยดำเนินงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาวิชาแพทย์แผนไทย นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชาได้แก่ เคมีประยุกต์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมีประยุกต์และชีววิทยา

           สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานกลางที่จะอำนวยการด้านงานบริหารเเละธุรการ ได้เเก่ การจัดบริการด้านสารบรรณ การเจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ผลิตเอกสาร งานคลังเเละพัสดุ จัดบริการด้านสารบรรรณ จัดบริการด้านการเงินเเละการบัญชี การเบิก-จ่ายเงิน การเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ-จัดจ้าง งานบริการการศึกษา จัดบริการด้านทะเบียนเเละประเมินผลการศึกษา กิจการนักศึกษาเเละส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการเเก่นักศึกษาที่มาติดต่อ งานนโยบายเเละแผน ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์เเผนเเละงบประมาณ การวิจัยสถาบันเเละสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติตัวเลขต่างๆ ของคณะฯ โครงการต่างๆ เเละงานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับแผนเเละพัฒนาคุณภาพการศึกษา เเละประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวิจัยเเละการบริการวิชาการเเก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการเเละกฏหมาย ดำเนินไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีศูนย์คอมพิวเตอร์ เเละศูนย์วิจัยเเละบริการวิชาการ ไว้สำหรับบริการให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ เเละประชาชนทั่วไปอีกด้วย

 • ปรัญชา    

          -วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการสร้างภูมิปัญญาทีเป็นเลิศ

 • ปณิธาน 
 • มุ่งเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัย นำความคิดอย่างวิทยาศาสตร์สู่สังคม เเละผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีลักษณะที่พึง       ประสงค์ของสังคมไทยเเละสังคมโลก
 • พันธกิจ
 • คณะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยรามคำเเหง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย รามคำเเหง พ.ศ.2541 เป็นสถานศึกษาเเละวิจัยเเบบตลาดวิชาที่ผู้ศึกษาสามารภศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นที่ต้องเข้าชั้น เรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือจะมาเข้าชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให้เรียน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการเเละ       วิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ให้บริการวิชาการเเก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดเเบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารเป็น คณะ สำนัก   สถาบัน ศูนย์ เเละที่เทียบเท่า โดยกำหนดตามพันธกิจ ดังนี้
 • 1.สร้างเเละกระจายโอกาส ความเสมอภาคเเละความเป็นธรรม ทางการศึกษาหลายรูปเเบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ให้เเก่ประชาชนในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 • 2.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาเเละมาตราฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เเละการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรัับในภูมิภาคอาเซียน 
 • 3.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพเเละการกระจายโอกาสทางการศึกษา
 • 4.สนับสนุนการวิจัยเเละพัฒนา เพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
 • 5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเเนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

 

 

 • สถานที่ตั้ง อาคาร เเละสถานที่  

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง มีอาคารอยู่ในความรับผิดชอบ 5 อาคาร ดังนี้

          1. อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) อาคาร 6 ชั้น มีพื้นที่โดยประมาณ 11,616 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม เเละห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี                                     การเกษตร

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเเพทย์เเผนไทย เเละห้องพักอาจารย์

              ชั้นที่ 3-4 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 5-6 ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี เเละห้องพักอาจารย์

          2. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL) อาคาร 10 ชั้น มีพื้นที่โดยประมาณ 25,266 ตรม.

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการคณบดี เเละสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เเละศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์

              ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการ เเละห้องพักอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์เเละภาควิชาสถิติ

              ชั้นที่ 4 ที่ทำการภาควิชาชีววิทยา เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 5 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 6-7 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาคฟิสิกส์

              ชั้นที่ 8-9 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

              ชั้นที่ 10 ที่ทำการภาควิชาเคมี ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีเเละห้องพักอาจารย์

              ชั้นดาดฟ้า ห้องวิจัย สังเกตการณ์ดาราศาสตร์

          3. อาคารลายเสือไท (LTB) อาคาร 5 ชั้น (ใช้งานเฉพาะพื้นที่ชั้นที่ 5) มีพื้นที่ 2,100 ตรม.

              ชั้นที่ 5 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเคมีประยุกต์

          4. อาคารคีรีมาศ (KMB) อาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ 10,500 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คลีนิกเเพทย์เเผนไทย ที่ทำการเเละห้องพัก                                 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม

              ชั้นที่ 3 ที่ทำการสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

              ชั้นที่ 4 ที่ทำการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

              ชั้นที่ 5 ที่ทำการภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ เเละห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ

          5. อาคารภาควิชาสถิติ (STB) 2 ชั้น มีพื้นที่ 728.55 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการภาควิชาสถิติ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาสถิติ

              ชั้นที่ 2 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาสถิติ

 • รวมทั้ง 5 อาคาร ของคณะวิทยาศาตร์ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 50,210.55 ตรม.

สายตรงหัวหน้าสำนักงาน

 

 

 

Visitors Counter

24873
TodayToday6
YesterdayYesterday5
This_WeekThis_Week2
This_MonthThis_Month11
All_DaysAll_Days24873Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.