• ปรัญชา    

          -วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการสร้างภูมิปัญญาทีเป็นเลิศ

  • ปณิธาน 
  • มุ่งเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัย นำความคิดอย่างวิทยาศาสตร์สู่สังคม เเละผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีลักษณะที่พึง       ประสงค์ของสังคมไทยเเละสังคมโลก
  • พันธกิจ
  • คณะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยรามคำเเหง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย รามคำเเหง พ.ศ.2541 เป็นสถานศึกษาเเละวิจัยเเบบตลาดวิชาที่ผู้ศึกษาสามารภศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นที่ต้องเข้าชั้น เรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือจะมาเข้าชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให้เรียน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการเเละ       วิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ให้บริการวิชาการเเก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดเเบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารเป็น คณะ สำนัก   สถาบัน ศูนย์ เเละที่เทียบเท่า โดยกำหนดตามพันธกิจ ดังนี้
  • 1.สร้างเเละกระจายโอกาส ความเสมอภาคเเละความเป็นธรรม ทางการศึกษาหลายรูปเเบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ให้เเก่ประชาชนในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
  • 2.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาเเละมาตราฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เเละการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรัับในภูมิภาคอาเซียน 
  • 3.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพเเละการกระจายโอกาสทางการศึกษา
  • 4.สนับสนุนการวิจัยเเละพัฒนา เพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
  • 5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเเนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สายตรงหัวหน้าสำนักงาน

 

 

 

Visitors Counter

24873
TodayToday6
YesterdayYesterday5
This_WeekThis_Week2
This_MonthThis_Month11
All_DaysAll_Days24873Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.