มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เริ่มโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 โดยได้สังกัดอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำการสอน 5 ภาควิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2517 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ จึงถือเป็น วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน


          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยดำเนินงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาวิชาแพทย์แผนไทย นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชาได้แก่ เคมีประยุกต์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมีประยุกต์และชีววิทยา

           สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานกลางที่จะอำนวยการด้านงานบริหารเเละธุรการ ได้เเก่ การจัดบริการด้านสารบรรณ การเจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ผลิตเอกสาร งานคลังเเละพัสดุ จัดบริการด้านสารบรรรณ จัดบริการด้านการเงินเเละการบัญชี การเบิก-จ่ายเงิน การเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ-จัดจ้าง งานบริการการศึกษา จัดบริการด้านทะเบียนเเละประเมินผลการศึกษา กิจการนักศึกษาเเละส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการเเก่นักศึกษาที่มาติดต่อ งานนโยบายเเละแผน ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์เเผนเเละงบประมาณ การวิจัยสถาบันเเละสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติตัวเลขต่างๆ ของคณะฯ โครงการต่างๆ เเละงานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับแผนเเละพัฒนาคุณภาพการศึกษา เเละประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวิจัยเเละการบริการวิชาการเเก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการเเละกฏหมาย ดำเนินไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีศูนย์คอมพิวเตอร์ เเละศูนย์วิจัยเเละบริการวิชาการ ไว้สำหรับบริการให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ เเละประชาชนทั่วไปอีกด้วย

สายตรงหัวหน้าสำนักงาน

 

 

 

Visitors Counter

24872
TodayToday5
YesterdayYesterday5
This_WeekThis_Week1
This_MonthThis_Month10
All_DaysAll_Days24872Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.